Endüstriyel Tasarım


ENDÜSTRİYEL TASARIM

Gelişen toplumlarda, görsellik ve estetik önem kazanmaktadır. Tüketicilerin ürün tercihlerinde, marka, fiyat gibi unsurların yanı sıra ürünlerin tasarımı da etkili olabilmektedir. 
Bir ürünün tümü veya parçası, üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu özellikleri, Endüstriyel Tasarım olarak tanımlanabilmektedir. Bir ürünün dış görüntüsü de diyebiliriz.

Endüstriyel Tasarımın tescilinde dikkate alınması gereken hususlar,

Yenilik: Bir tasarım dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir.

Ayırt edici özelliğinin olması gerekmektedir: Bir tasarımın ayırt edici özelliğinin olması; bu tasarımın kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olması anlamındadır.

 

HAKKIN KAPSAMI

Tasarım hakkı sahibinin izni olmadıkça, üçüncü kişiler, tasarımın uygulandığı ürünü;

-Üretemez,

-Piyasaya süremez,

-Satamaz,

-Sözleşme yapamaz,

-İthal edemez,

-Ticari amaçla kullanamaz veya bu amaçla elinde bulunduramaz.

 

TESCİL SÜRECİ

Endüstriyel Tasarım Başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu'nun ilgili dairesi tarafından şekli şartlar açısından incelenir. Herhangi bir eksiklik bulunmaması durumunda aylık olarak yayınlanan Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteninde ilan edilerek, üçüncü kişilerin görüşlerine açılmaktadır. İlan süreci üç aydır. Eksiklik bulunması halinde eksikliğin tamamlanması için bildirimde bulunulur.

İlana çıkan başvuruya üçüncü kişilerin yapacakları itirazları, açık gerekçelere ve delillere dayandırılması gerekir. Yapılan itirazlar Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenerek karar verilir ve yayınlanan tasarım tescillerinin kısmen veya tamamen iptali söz konusu olabilir.

Tescil edilen tasarımlar, beş yıllık koruma süresiyle tescil edilir. Her bir beş yılda yenilenerek, yirmi beş yıla kadar koruması uzatılabilir.

 

TESCİL SONRASI HUKUKİ KONULAR

• Lisans,

• Devir,

• İntikal,

• Birleşme,

• Yenileme,

• Rehin, haciz,

• Adres,

• Unvan,

• Nevi değişiklikleri